Národná platforma Dohovoru primátorov

Základná informácia

CITENERGO je iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku od roku 2011.

Mestá sú rozhodujúcimi aktérmi pre naplnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy. Národná platforma pomáha budovaniu kapacít samospráv, otvorenému dialógu a spolupráci s príslušnými ministerstvami pri tvorbe politik zameraných na naplnenie cieľov Dohovoru v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov a adaptácie na zmenu klímy. Členmi Národnej platformy je už 36 subjektov, vrátane MDV SR, MH SR, MŽP SR, SIEA a deviatich slovenských miest a obcí, medzi ktoré patria aj Kremnica a Trnava.

Zasadnutia a aktivity Národnej platformy sa sústreďujú na otázky kvality života v našich mestách, úzko spojené s energetickou tranzíciou a adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky.

Naplneniu cieľov napomáha dlhoročné strategické partnerstvo s celoeurópskou asociáciou Energy Cities, zamerané na posilnenie úlohy miest s akcentom na implementáciu cieľov Dohovoru primátorov a starostov pre energiu a klímu a Stratégiou EÚ pre odolnú energetickú úniu.

Odkazy

Prejsť na začiatok