VII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 6.5.2014.

V rámci projektu WTD sa dňa 6.5.2014 v Bratislave, v priestoroch Zichyho paláca uskutočnilo siedme pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3×20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 v synergii so znižovaním havarijných rizík a adaptáciou na zmeny klímy a v súlade s programom ekonomickej efektívnosti, potravinovej bezpečnosti a ochrany a obnovy krajiny a zelenej ekologickej obnovy miest.

Počet signatárov dohovoru do dnešného dňa už prekročil číslo 5000. Iniciatíva je úspešná vďaka zosilňujúcej spolupráci celoeurópskych sietí miest a ich regiónov: Energie-Cities, Climate Alliance, Smart Cities. V rámci projektu WTD Únia miest Slovenska sa zameriava na podporu sieťovej spolupráce miest, resp. mestských regiónov v oblasti udržateľného rozvoja, energetickej efektivity a adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy, ochrany a obnovy kultúrneho a životného prostredia a na rozvoj aktívneho dialógu medzi samosprávou, občianskymi komunitami a mimovládnymi organizáciami a ďalšími partnermi.

Projekt WTD je zameraný najmä na posilnenie lokálnej demokracie a čo najužšiu spoluprácu miestnej samosprávy a občianskych organizácií v rozvojových projektoch. Aktivity projektu sa tiež zameriavajú na podporu občianskej spoločnosti v krajinách EÚ i v susediacich krajinách.

Hlavným iniciátorom a lídrom projektu WTD je Asociácia na podporu miestnej demokracie – ALDA, založená z iniciatívy Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (CLRAE) a Výboru regiónov EÚ (CoR).

Na projekte WTD participuje 21 partnerov z pristupujúcich a členských krajín EÚ. Počas realizácie projektu sa uskutočňujú pracovné stáže a semináre zamerané na výmenu skúseností a dobrej praxe v oblasti metodológie a inovačných prístupov, najmä v krajinách mimo Európskej únie. 30 mesačný projekt sa realizuje od júna 2012. Únia miest Slovenska je partnerom projektu a členom Aliancie WTD.

Významná je vzájomná spolupráca s občianskymi aktivistami, občianskymi iniciatívami a mimovládnymi organizáciami s podporou odbornej verejnosti i privátneho sektora najmä v oblasti presadzovania novej kvality životného prostredia a novej kvality života obyvateľov miest a obcí. Spolupracujeme najmä v oblasti formovania národnej legislatívy prostredníctvom spoločných platforiem ako boli „Okrúhle stoly miestnej samosprávy a tretieho sektora“, spoločnú účasť v európskych programoch „Zdravé mestá“, „Agenda 21“, „Európske trvalo udržateľné mestá“.

V súčasnosti aktívne spolupracujeme tak v rámci Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v rámci Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny, rodovú rovnosť a v ďalších poradných orgánoch vlády. Najvýznamnejším a skutočne vážnym a rešpektovaným priestorom pre vzájomný dialóg a následný konsenzus všetkých úrovní verejnej správy odbornej a privátnej sféry a prirodzene aj a najmä tretieho sektora je Národná platforma pre podporu Dohovoru primátorov a starostov.

Projekt WTD je zameraný najmä na posilnenie lokálnej demokracie a čo najužšiu spoluprácu miestnej samosprávy a občianskych organizácií v rozvojových projektoch. Aktivity projektu sa tiež zameriavajú na podporu občianskej spoločnosti v krajinách EÚ i v susediacich krajinách.

Hlavným iniciátorom a lídrom projektu WTD je Asociácia na podporu miestnej demokracie – ALDA, založená z iniciatívy Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (CLRAE) a Výboru regiónov EÚ (CoR).

Na projekte WTD participuje 21 partnerov z pristupujúcich a členských krajín EÚ. Počas realizácie projektu sa uskutočňujú pracovné stáže a semináre zamerané na výmenu skúseností a dobrej praxe v oblasti metodológie a inovačných prístupov, najmä v krajinách mimo Európskej únie. 30 mesačný projekt sa realizuje od júna 2012. Únia miest Slovenska je partnerom projektu a členom Aliancie WTD.

Významná je vzájomná spolupráca s občianskymi aktivistami, občianskymi iniciatívami a mimovládnymi organizáciami s podporou odbornej verejnosti i privátneho sektora najmä v oblasti presadzovania novej kvality životného prostredia a novej kvality života obyvateľov miest a obcí. Spolupracujeme najmä v oblasti formovania národnej legislatívy prostredníctvom spoločných platforiem ako boli „Okrúhle stoly miestnej samosprávy a tretieho sektora“, spoločnú účasť v európskych programoch „Zdravé mestá“, „Agenda 21“, „Európske trvalo udržateľné mestá“.

V súčasnosti aktívne spolupracujeme tak v rámci Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v rámci Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny, rodovú rovnosť a v ďalších poradných orgánoch vlády. Najvýznamnejším a skutočne vážnym a rešpektovaným priestorom pre vzájomný dialóg a následný konsenzus všetkých úrovní verejnej správy odbornej a privátnej sféry a prirodzene aj a najmä tretieho sektora je Národná platforma pre podporu Dohovoru primátorov a starostov.

VII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 6.5.2014.
Prejsť na začiatok