O nás

Kto sme

Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO vzniklo v roku 2008 z iniciatívy celoeurópskej asociácie Energy Cities, Únie miest Slovenska, Energetického centra Bratislava a ďalších partnerov v rámci celoeurópskeho procesu BISE (Better Integration through Specific Exchanges for Sustainable Energy). K zakladajúcim členom patrili mestá: Košice, Nitra, Prešov, Kremnica, Vráble a Gelnica.

Od roku 2010 je CITENERGO členom celoeurópskej asociácie Energy-Cities. Je hlavným podporovateľom a propagátorom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Je zakladateľom a koordinátorom aktivít Národnej platformy Dohovoru.

Naše poslanie

Spájať územnú samosprávu, zástupcov štátnej správy a ďalšie subjekty verejného, podnikateľského i odborného sektora pri presadzovaní cieľov v oblasti energetickej tranzície a budovania klimatickej odolnosti miest, zameraných na zlepšenie kvality života obyvateľov miest a obcí.

Hlavné ciele

Pre naplnenie svojho poslania sme si stanovili ciele:

  • podporovať realizáciu politík zameraných na energetickú účinnosť a klimatickú odolnosť
  • zapájať mestá a obce do inovatívnych projektov a aktivít
  • poskytovať informačné a vzdelávacie služby pre samosprávy
  • podporovať sieťovú spoluprácu, zdieľanie dobrej praxe európskych miest, zameranej na realizáciu cieľov Dohovoru primátorov
  • hájiť nezávislosť a podporovať konkurencieschopnosť samospráv

Vedenie CITE

Predseda CITENERGO – Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (2018-2022)

Podpredseda CITENERGO – Stanislav Tupta, koordinátor
energetiky a ochrany ovzdušia, mesto Prešov

Základné dokumenty Zakladajúce mestá a partneri
Prejsť na začiatok