XVII. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 23.11.2023

Dňa 23. novembra 2023 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, s podporou asociácie Energy Cities a s aktívnym zapojením ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť a Únia miest Slovenska.

Témami zasadnutia boli: Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy a podpora miest v praktických riešeniach, zameraných na implementáciu klimaticko-energetického manažmentu.

Zasadnutia sa tradične zúčastnili členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy: MŽP SR – odbor globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie, Slovenska inovačná energetická agentúra – SIEA, ako aj zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a Únie miest Slovenska.

Alexander Ferenčík, predseda združenia CITENERGO pripomenul, že združenie je iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku od roku 2011. Zdôraznil, že tento rok Dohovor „oslavuje“ 15 rokov a naberá nový význam, ktorý čoraz viac spočíva v jasnom zakotvení a v procesoch, ktoré urýchľujú implementáciu opatrení v oblasti klímy zdola nahor.

Natália Šovkopljas, koordinátorka Národnej platformy, priblížila účastníkom výstupy Výročnej konferencie európskej asociácie Energy Cities „Grafting Cities  – kultivujeme našu spoločnú budúcnosť“ ako aj posolstva Modenskej deklarácie, ktorú schválilo viac ako 400 účastníkov konferencie z takmer 40 krajín. Deklarácia je výzvou k národným a európskym autoritám podporovať samosprávy pri realizácii klimatických politík.

Kvetoslava Šoltésova, riaditeľka odboru legislatívy a metodológie vzdelávania SIEA priblížila účastníkom problematiku “Financovania dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko“. Zásadnú a systematickú podporu SIEA pripravuje pre regióny, v ktorých chýbajú odborné energetické kapacity.

Stanislav Tupta, podpredseda CITENERGO a riaditeľ energetického manažmentu SPRAVBYTKOMFORT mesta Prešov, podčiarkol potrebu včlenenia pracovnej pozície Energetického manažéra do organizačnej štruktúry mestského úradu.

Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava, ponúkol mestám a obciam pomoc pri tvorbe alebo aktualizácii ich klimaticko-energetických plánov (SECAP) a podporu pri zavádzaní integrovaného energetického manažmentu.

Zuzana Hudeková, zástupkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia SAŽP a referátu riadenia projektov MČ Bratislava-Karlova Ves, prezentovala  Metodické usmernenie na vypracovanie Stratégie/Akčného Plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Expertný tím platformy Budovy pre budúcnosť priblížil účastníkom problematiku obnovy verejných budov na Slovensku a zmeny, ktoré prinášajú európske smernice.

Diskusia sa orientovala na otázky kontinuity a systematického prístupu samospráv k realizácii mitigačných a adaptačných opatrení v rámci ich klimaticko-energetických plánov. Pozornosť bola venovaná predovšetkým dostupnosti grantov a ďalších podporných mechanizmov, dostatočnosti odborných kapacít a nastaveniu verejných politík vrátane prezentácie príkladov z praxe a návrhov odbornej sféry. Na diskusii  sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia z odboru globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie, experti a odborníci zo samospráv, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené nízko-uhlíkové stratégie a Akčné plány adaptácie na zmenu klímy.

Závery a odporúčania ktoré vzišli z diskusie:

1) Zabezpečiť dostupnosť aktuálnych dát súvisiacich tak so spotrebou energie v samosprávach ako aj so stavom životného prostredia a prejavmi klimatickej zmeny na ich územiach, čo umožní lepšiu prípravu strategických dokumentov (ako sú klimaticko-energetické plány) a konkrétnych projektov na základe aktuálnych a spoľahlivých údajov.

2) Potreba koordinácie, ideálne na národnej úrovni,  ktorá zabezpečí systémový prístup samospráv k údajom od dodávateľov energie a iných poskytovateľov súvisiacich služieb. Je dôležité, aby strategické dokumenty samospráv boli pripravované ako dynamické s možnosťou ich automatickej aktualizácie v čase podľa aktuálnych údajov.

3) Podobne ako v oblasti energetickej efektívnosti i v prípade adaptačných opatrení bola zdôraznená nutnosť ich dlhodobého a koncepčného plánovania.

Dôležitou výzvou pre slovenské samosprávy, mestá a obce je zabezpečiť stabilnú dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov (Klimaticko-energetické plány/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP). V tomto môžu byť inšpiráciou skúsenosti našich partnerov a posilnenie sieťovej spolupráce miest – signatárov Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku a členov Energy Cities.

CITENERGO je iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Národnej platformy Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku od roku 2011. Zasadnutia Národnej platformy Dohovoru sa realizujú v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli, Úniou miest Slovenska, Energy Centre Bratislava, platformou Budovy pre budúcnosť a pri aktívnom zapojení Ministerstva životného prostredia a SIEA.  Aktivity Národnej platformy sa sústreďujú na otázky kvality života v našich mestách, úzko spojené s energetickou tranzíciou a adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky a na posilnenie úlohy miest s akcentom na implementáciu cieľov Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka CITENERGO

koordinátorka Národnej platformy Dohovoru primátorov

Odkazy:

Médiá zverejnili informáciu o podujatí:

Fotogaléria:
@Peter Korček

Úvod zasadnutia

I. blok: Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy. Podpora miest v praktických riešeniach, zameraných na implementáciu klimaticko-energetického manažmentu.

II. Blok: Obnova verejných budov na Slovensku a zmeny, ktoré prinášajú európske smernice. Pohľad z praxe.

III. Blok: Odborne diskusie v rámci Národnej platformy

XVII. Národná platforma Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – 23.11.2023
Prejsť na začiatok