VIII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Banská Bystrica 8.10.2014

Dňa 8.10.2014 sa pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu uskutočnilo v Zasadacej sieni Mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Banskej Bystrici VIII. stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov ako súbežné podujatie s Medzinárodnou konferencie ENEF 2014. V roku 2008 Európska komisia (EK) svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického balíčka. Tak vznikla iniciatíva Covenant of Mayors – Dohovor primátorov a starostov. Dohovor primátorov je významná iniciatíva európskych mestských samospráv a Európskej komisie, zameranej na naplnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky a v boji proti zmene klímy.

Signatári Dohovoru sa zaväzujú realizovať program 3×20 do roku 2020 – znížiť o 20% emisie CO2 a ďalších skleníkových plynov, zvýšiť o 20% energetickú efektívnosť a tiež zvýšiť o 20% využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v synergii s realizáciou mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy. Do dnešného dňa pristúpilo k Dohovoru vyše 6000 miest s počtom obyvateľov takmer 200 miliónov obyvateľov.

Národná platforma signatárov a podporovateľov Dohovoru vznikla 15.11.2011 v Bratislave na 4. celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou „Mesto, obec – efektívna energia“ v rámci medzinárodného projektu Energy-Cities – NET-COM, ktorého sa zúčastnilo 12 partnerov z 12 partnerských krajín vďaka finančnej podpore z programu IEE (Inteligent Energy for Europe). Následne sa uskutočnil 25.11.2011 v Turčianskych Tepliciach úvodný Národný seminár – spoločné stretnutie členov prezídia ÚMS, KPM SR, signatárov Dohovoru a členov CITENERGO, ktorí prijali a schválili „Výzvu na podporu Národnej platformy Dohovoru primátorov“.

Do Národnej platformy Dohovoru primátorov sa postupne prihlásilo už 33 subjektov, ďalšie prejavili záujem aktívne participovať na tomto výnimočnom mechanizme Diskusného fóra a spoločného rozhodovania.

Národnú platformu primárne tvorí cieľová skupina, t.j. zástupcovia miest a obcí, signatári Dohovoru a riadni členovia CITENERGO – budúci signatári Dohovoru, najmä členovia Únie miest Slovenska a Klubu primátorov miest SR a podporovatelia. Medzi podporovateľov možno zaradiť jednotlivé ústredné orgány, národné profesijné odborné agentúry a inštitúcie, regionálne podporné štruktúry, miestne a regionálne energetické a rozvojové agentúry, finančné inštitúcie, mimovládne organizácie, malé i veľké firmy, profesijné asociácie a výskumné centrá a univerzity so zameraním na program efektívnej energie, obnoviteľných zdrojov a vyššiu kvalitu ovzdušia a životného prostredia, ako aj adaptáciu na zmenu klímy. Štruktúra Národnej platformy zaradená do Odkazov.

Na predchádzajúcom VII. zasadnutí Národnej platformy 6.5.2014 v Zichyho paláci v Bratislave všetci prítomní členovia jednomyseľne schválili „Stratégiu a Akčný plán pre obdobie 2014-2020 s výhľadom do roku 2030“ s priemetom aj do jednotlivých Operačných programov Partnerskej dohody SK / EK 2014-2020 (2023) aj s možnosťou využitia ďalších podporných zdrojov. Stratégia a Akčný plán tiež zaradený do Odkazov.

Účastníci privítali iniciatívu doterajších signatárov „Covenant of Mayors“ – Dohovoru primátorov a starostov pripojiť sa k výzve „Mayors Adapt“ vzhľadom na previazanosť, neoddeliteľnosť a vzájomnú nadväznosť cieľov Dohovoru 3×20 do roku 2020 a opatrení na zmenu klímy.

VIII. stretnutie Národnej platformy sa primárne venovalo doterajšiemu procesu formovania jednotlivých Operačných programov Partnerskej dohody z hľadiska hlavných cieľov Stratégie a Akčného plánu Národnej platformy s cieľom identifikovať priority pre najbližšie obdobie a postup a participáciu jednotlivých členov Národnej platformy – do konca roku 2015 aj so zohľadnením „Stratégie EK o energetickej bezpečnosti Európy“. Tejto téme bol primárne venovaný Diskusný panel, na základe ktorého koordinačný výbor Národnej platformy sformuluje základné závery a odporúčania a po uskutočnení vnútorného pripomienkového konania a záverečnej redakcie budú publikované v médiách a rozšírené v prostredí slovenských miest, resp. mestských regiónov.

VIII. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Banská Bystrica 8.10.2014
Prejsť na začiatok