IX. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 18.6.2015

Dňa 18.6.2015 sa pod záštitou Iva Nesrovnala, primátora hl. m. SR Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska a Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo v Hudobnej sieni Zichyho paláca v Bratislave IX. stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov. V roku 2008 Európska komisia (EK) svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického balíčka. Tak vznikla iniciatíva Covenant of Mayors – Dohovor primátorov a starostov – zameraný na naplnenie cieľov EÚ v oblasti energetiky a v boji proti zmene klímy – Program 3×20 do roku 2020. Konkrétne signatári sa zaväzujú znížiť o 20% emisie CO2 a ďalších skleníkových plynov, zvýšiť o 20% energetickú efektívnosť a tiež zvýšiť o 20% využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v synergii s realizáciou opatrení na zmenu klímy. Do dnešného dňa pristúpilo k Dohovoru vyše 6500 miest s počtom 206 miliónov obyvateľov.

Národná platforma signatárov a podporovateľov Dohovoru vznikla 15.11.2011 v Bratislave na 4. celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou „Mesto, obec – efektívna energia“ v rámci medzinárodného projektu NET-COM, ktorého sa zúčastnilo 12 partnerov z 12 partnerských krajín vďaka finančnej podpore z programu IEE (Inteligent Energy for Europe). Lídrom projektu bola celoeurópska asociácia Energy Cities. Dňa 25.11.2011 sa uskutočnilo v Turčianskych Tepliciach spoločné stretnutie členov prezídia ÚMS, KPM SR, signatárov Dohovoru a členov CITENERGO, ktorí prijali a schválili „Výzvu na podporu Národnej platformy Dohovoru primátorov“.

Do Národnej platformy Dohovoru sa postupne prihlásilo už 33 subjektov, ďalšie prejavili záujem aktívne participovať na tomto výnimočnom mechanizme Diskusného fóra a spoločného rozhodovania.

Národnú platformu primárne tvorí:

cieľová skupina – zástupcovia miest a obcí, signatári Dohovoru a riadni členovia CITENERGO – budúci signatári Dohovoru, najmä členovia Únie miest Slovenska a Klubu primátorov miest SR

a podporovatelia – jednotlivé ústredné orgány, národné odborné agentúry a inštitúcie, regionálne podporné štruktúry, miestne a regionálne energetické a rozvojové agentúry, finančné inštitúcie, mimovládne organizácie, malé i veľké firmy, profesijné asociácie a výskumné centrá a univerzity so zameraním na program efektívnej energie, obnoviteľných zdrojov a vyššiu kvalitu ovzdušia a životného prostredia, ako aj adaptáciu na zmenu klímy.

Na VII. zasadnutí Národnej platformy 6.5.2014 v Bratislave všetci prítomní členovia jednomyseľne schválili „Stratégiu a Akčný plán pre obdobie 2014-2020 s výhľadom do roku 2030“ s priemetom aj do jednotlivých Operačných programov Partnerskej dohody SK / EK 2014-2020 (2023) aj s možnosťou využitia ďalších podporných zdrojov. Účastníci privítali iniciatívu doterajších signatárov „Covenant of Mayors“ – Dohovoru primátorov a starostov pripojiť sa k výzve „Mayors Adapt“ vzhľadom na previazanosť, neoddeliteľnosť a vzájomnú nadväznosť cieľov Dohovoru 3×20 do roku 2020 a opatrení na zmenu klímy.

VIII. stretnutie Národnej platformy sa primárne venovalo doterajšiemu procesu formovania jednotlivých Operačných programov Partnerskej dohody z hľadiska hlavných cieľov Stratégie a Akčného plánu Národnej platformy s cieľom identifikovať priority pre najbližšie obdobie a postup a participáciu jednotlivých členov Národnej platformy – do konca roku 2015 aj so zohľadnením „Stratégie EK o energetickej bezpečnosti Európy“. Tejto téme bol primárne venovaný Diskusný panel, na základe ktorého Koordinačný výbor Národnej platformy sformoval základné závery a odporúčania a po uskutočnení interného pripomienkového konania a záverečnej redakcie boli publikované v médiách a rozšírené v prostredí slovenských miest. Hlavným posolstvom je:

  • Primárne akcentovať hlavný cieľ Národnej platformy Dohovoru na obdobie 2014-2020 až 2030 „Prípravu a realizáciu Energetickej únie“ a „Stratégie Zelenej ekonomiky v SR“

Hlavnou témou IX. stretnutia Národnej platformy bolo zahájiť proces aktualizácie Stratégie a Akčného plánu Národnej platformy Dohovoru primátorov pre obdobie 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030 z hľadiska Stratégie Európskej komisie pre európsku bezpečnosť z 28.5.2014 a nových cieľov v oblasti energetiky a ochrany klímy do roku 2030, ktoré schválili európski lídri v októbri 2014 s priemetom do konkretizovaného Akčného plánu energetickej efektívnosti SR na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 na národnej úrovni s tým, že IX. a následné Národné platformy Dohovoru budú zamerané vždy na jednu z priorít aktualizovaného Akčného plánu Národnej platformy. To aj dôvod k rozšírenej účasti zástupcov cieľovej skupiny mestských a regionálnych samospráv. Podujatie bolo spoluorganizované v rámci medzinárodného projektu s akronymom Request2Action a primárne zamerané na energetickú hospodárnosť budov samospráv, štátnej správy i v súkromnom vlastníctve.

Nasledujúce X. stretnutie Národnej platformy bude primárne zamerané na aktualizáciu Stratégie a Akčného plánu Národnej platformy Dohovoru primátorov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o nových cieľoch v oblasti energetiky a ochrany klímy do roku 2030:

  • znížiť emisie skleníkových plynov o min. 40% do roku 2030, v porovnaní s rokom 1990 (záväzný cieľ)
  • zvýšiť spotrebu OZE o min. 27% (záväzný cieľ na úrovni EÚ)
  • zvýšiť energetickú efektívnosť o min. 27% (nezáväzný cieľ na úrovni EÚ s možnosťou prehodnotiť tento cieľ na 30% do roku 2030).

X. stretnutie Národnej platformy sa uskutoční 11.11.2015 v Hudobnej sieni Zichyho paláca v Bratislave.

IX. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Bratislava 18.6.2015
Prejsť na začiatok