XI. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 19.10.2016

Dňa 19.10.2016 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XI. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme v spolupráci s asociáciou Energy Cities a s finančnou podporou projektu LADDER. S úvodným príhovorom vystúpil Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý vyzdvihol význam Dohovoru ako cestu k úspešnej energetickej tranzícii európskych miest. Boli predstavené príklady z praxe zamerané na energetickú renováciu verejných budov a verejného osvetlenia, udržateľnú mestskú mobilitu, integrovaný prístup k ochrane klímy. Národná platforma Dohovoru primátorov pomáha budovaniu kapacít samospráv, otvorenému dialógu a spolupráci s MŽP SR, MDVRR SR a SIEA, zameranej na naplnenie cieľov Dohovoru v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov a adaptácie na zmenu klímy.

XI. Národná platforma Dohovoru primátorov, Bratislava 19.10.2016
Prejsť na začiatok