V. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Pezinok, 14.-15.5.2013

V dňoch 14.5. – 15.5.2013 sa v priestoroch Mestského úradu Pezinku uskutočnilo piate pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3 x 20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 v synergii so znižovaním havarijných rizík a adaptáciou na zmeny klímy a v súlade s programom ekonomickej efektívnosti, potravinovej bezpečnosti a ochrany a obnovy krajiny a zelenej ekologickej obnovy miest. Počet signatárov dohovoru do dnešného dňa už prekročil číslo 4000. Iniciatíva je úspešná vďaka zosilňujúcej spolupráci celoeurópskych sietí miest a ich regiónov: Energie-Cities, Climate Alliance, Smart Cities.

Jednou z programových priorít od vzniku Únie miest Slovenska je „Program trvalo udržateľnej efektívnej energie“.

V roku 2008 Európska komisia svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického balíčka. Tak vznikla iniciatíva Dohovor primátorov a starostov.

Najnovší projekt, ktorý vytvára trvalú spoluprácu medzi jednotlivými európskymi sieťami je  projekt NET-CoM. (NETworking the Covenant of Mayors) financovaný vďaka podpore z programu Inteligentná Energia pre Európu.

Na projekte sa zúčastňuje 12 partnerov zastupujúcich národné a regionálne združenia samospráv z 12 krajín. Vedúcim partnerom projektu je celoeurópska asociácia Energy Cities, ZZMO TUEE CITENERGO je koordinátorom Národnej Platformy na Slovensku. Únia miest Slovenska plní úlohu hlavného národného podporovateľa Dohovoru na základe dohody s Európskou komisiou. Projekt bol zahájený 16. júna 2011 vo Viedni.

Jednou z hlavných úloh projektu je vytvorenie „Národnej platformy signatárov a podporovateľov dohovoru“, tá vznikla 15.11.2011 v Bratislave na 4. celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Mesto, obec – efektívna energia.

Následne sa uskutočnil 25.11.2011 v Turčianskych Tepliciach úvodný Národný seminár – spoločné stretnutie členov prezídia Únie miest Slovenska a ďalších partnerov: prezídia Klubu primátorov miest SR, signatárov Dohovoru a členov CITENERGO, ktorí prerokovali a spoločne prijali a schválili “Výzvu na podporu Národnej platformy Dohovoru primátorov”.

Do dnešného dňa k Národnej platforme podpísaním a zaslaním „Memoranda o porozumení“ postupne prihlásilo 32 subjektov, ďalšie prejavili záujem aktívne participovať na tomto výnimočnom mechanizme Diskusného fóra a spoločného rozhodovania.

Národnú platformu primárne tvorí cieľová skupina, t.j. zástupcovia miest a obcí, signatári Dohovoru a riadni členovia CITENERGO – budúci signatári Dohovoru a podporovatelia.

Medzi podporovateľov možno zaradiť jednotlivé ústredné orgány, národné profesné odborné agentúry a inštitúcie, regionálne podporné štruktúry, miestne a regionálne energetické a rozvojové agentúry, finančné inštitúcie, mimovládne organizácie, malé i veľké firmy, profesijné asociácie a výskumné centrá a univerzity so zameraním na program efektívnej energie a obnoviteľných zdrojov.

Program Národnej platformy je v každej zo zúčastnených krajín spravidla dvojdňový, koncipovaný vo forme interaktívnych workshopov.

V prvý deň sa spravidla koná Národný seminár pre miestne samosprávy, v našom prípade pre členov CITENERGO a súčasných a budúcich signatárov Dohovoru s tým, že závery seminára sa prezentujú a diskutujú na druhý deň v rámci spoločného stretnutia Národnej platformy signatárov i podporovateľov Dohovoru.

Druhé stretnutie Národnej platformy sa uskutočnilo 2.3.2012 v Bratislave v priestoroch Zichyho paláca v nadväznosti na zasadnutie predsedníctva valného zhromaždenia CITENERGO. V predvečer formálneho stretnutia Národnej platformy 1.3.2012 sa diskutovali témy, ako postupovať na miestnej úrovni pri realizácii programu Dohovoru primátorov a starostov. Druhý deň 2.3.2012 sa uskutočnilo v úvode zasadnutie predsedníctva a valného zhromaždenia CITENERGO, ktoré prerokovalo hlavné témy Národného seminára. Na valné zhromaždenie nadviazalo zasadnutie Národnej platformy, ktorá prijala a rozšírila Výzvu pre slovenské mestá a obce, aby sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy Dohovor primátorov Systematický energetický manažment a opatrenia proti zmene klímy. Na záver prítomní navrhli sformovanie Koordinačného výboru Národnej platformy – čo bude úvodná téma nasledujúceho tretieho zasadnutia a poverili vedúceho manažéra, aby oslovil s návrhom na vstup do Národnej platformy – kľúčových hráčov – podporovateľov Dohovoru.

Tretie pracovné stretnutie Národnej platformy sa uskutočnilo v rámci Medzinárodnej konferencie Fórum Carpaticum v dňoch 31.5. až 1.6.2012 v Starej Lesnej. V rámci druhého stretnutia Národnej platformy sa sformoval „Koordinačný výbor Národnej platformy“, v ktorom sú zastúpení predstavitelia zainteresovaných miest a podporovatelia – zástupcovia všetkých subjektov, ktorí sa pripojili k Národnej platforme.

Následne, v rámci celej medzinárodnej siete NET-CoM sa v súlade so štruktúrou projektu vytvorilo spoločné „Diskusné fórum“ (Discussion List), ktoré umožní vzájomný transfer skúseností – pozitívnych príkladov i inovatívnych riešení a zároveň „Národné diskusné fórum“, ktoré slúži najmä na dopracovanie záverov uskutočnenej Národnej platformy a tiež na prípravu nasledujúcej.

Štvrtá Národná platforma sa uskutočnila počas medzinárodnej konferencie ENEF 2012 v priestoroch hotela Lux v Banskej Bystrici. 16.10.2012 sa konal Národný seminár a na druhý deň 17.10.2012 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie Národnej platformy aj za účasti podporovateľov.

V rámci Národného seminára bola dominantnou témou príprava a tvorba „Akčných plánov udržateľného energetického rozvoja (SEAP)“ na úrovni jednotlivých miest, zapojených do Dohovoru primátorov – prvej fázy programu efektívnej energie a adaptačných opatrení na zmenu klímy pred zahájením realizácie. Boli prezentované aj konkrétne príklady z európskych miest a na záver sa sformulovali odporúčania pre koordinačný výbor Národnej platformy.

Závery seminára boli následne prezentované a diskutované 17.10.2012 v rámci prvého workshopu spoločného stretnutia Národnej platformy.

V rámci druhého workshopu Národnej platformy sa uskutočnil Okrúhly stôl koordinačného výboru Národnej platformy zameraný na prípravu návrhu Národného akčného plánu Platformy.

Závery štvrtého zasadnutia Národnej platformy v Banskej Bystrici sa následne prediskutovali v rámci Diskusného fóra a premietli do prípravy akčných plánov signatárov Dohovoru i prípravy Akčného plánu Platformy Národnej platformy Dohovoru s výhľadom do roku 2014, ako aj pre nasledujúce spoločné stretnutie.

V. Národná platforma sa uskutočnila 14.5. – 15.5.2013 v priestoroch Mestského úradu v Pezinku – Prvý deň 14.5.2013 Národný seminár, ktorého hlavnou témou boli informácie o aktivitách zahraničných partnerov projektu NET-CoM, súvisiace témy – uplatnenie zelenej a modrej infraštruktúry / efektívne odpadové hospodárstvo – príspevok k cieľom Dohovoru / využitie najdostupnejších lokálnych OZE – solár, malé horské vodné elektrárne a geotermálna energia. V nadväznosti na predchádzajúcu národnú platformu boli prezentované konkrétne domáce príklady SEAP – hl. m. SR Bratislava, Moldava nad Bodvou, Turčianske Teplice a Nitra. Na záver prítomní sformovali zhrnutie z Národného seminára pre nasledujúce pracovné stretnutie Národnej platformy – nasledujúci deň.

Druhý deň 15.5.2013 zasadnutie Národnej platformy sa konalo v tradičnej štruktúre programu, t.j. v doobedňajšom programe 1. workshop a moderovaná diskusia a v poobedňajšom programe 2. workshop, na záver ktorého sa uskutočnil Okrúhly stôl Koordinačného výboru Národnej platformy. Hlavným výstupom bol predbežný návrh Akčného plánu Národnej platformy pre obdobie 2014-2020 s víziou do roku 2030, ktorý by sa mal prediskutovať v rámci Koordinačného výboru a Diskusného fóra s tým, že bude hlavnou témou nasledujúceho VI. zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov.

V. Narodna platforma Dohovoru primatorov, Pezinok, 14.-15.5.2013
Prejsť na začiatok