IV. Národna platforma Dohovoru primatorov, Banska Bystrica, 16.-17.10.2012

V dňoch 16.10. – 17.10.2012 sa v rámci medzinárodnej konferencie ENEF 2012 v Banskej Bystrici uskutočnilo štvrté pracovné stretnutie Národnej platformy na podporu Dohovoru primátorov a starostov, programu Európskej komisie 3 x 20 do roku 2020 v oblasti energetiky a ochrany klímy. Ide o 20% zvýšenie energetickej efektívnosti, zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2 v synergii so znižovaním havarijných rizík a adaptáciou na zmeny klímy a v súlade s programom ekonomickej efektívnosti, potravinovej bezpečnosti a ochrany a obnovy krajiny a zelenej ekologickej obnovy miest. Počet signatárov dohovoru do dnešného dňa už prekročil číslo 4000. Iniciatíva je úspešná vďaka zosilňujúcej spolupráci celoeurópskych sietí miest a ich regiónov: Energie-Cities, Climate Alliance, Smart Cities.

Jednou z programových priorít od vzniku Únie miest Slovenska je „Program trvalo udržateľnej efektívnej energie“. Zapojili sme sa do celoeurópskeho procesu BISE (Better Integration through Specific Exchanges for Sustainable Energy – Lepšia integrácia prostredníctvom špecifických výmen pre udržateľnú energiu). V roku 2005 sme usporiadali v Banskej Bystrici v spolupráci s Energie-Cities a ďalšími partnermi celoslovenskú konferenciu „Fórum pre racionálne využívanie energie v slovenských mestách“.

Od roku 2007 Únia miest organizuje spolu s ďalšími partnermi pravidelné celoslovenské konferencie „Mesto, obec – efektívna energia“ a od roku 2006 je partnerom medzinárodných konferencií ENEF. V roku 2008 Únia miest iniciovala vznik záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO, ktoré slovenským samosprávam poskytuje široký informačný a odborný servis.

V roku 2008 Európska komisia svojim rozhodnutím podporila miestne iniciatívy pri realizácii cieľov klimaticko-energetického balíčka. Tak vznikla iniciatíva Dohovor primátorov a starostov.

Najnovší projekt, ktorý vytvára trvalú spoluprácu medzi jednotlivými európskymi sieťami je  projekt NET- CoM. (NETworking the Covenant of Mayors) financovaný vďaka podpore z programu Inteligentná Energia pre Európu.

Na projekte sa zúčastňuje 12 partnerov zastupujúcich národné a regionálne združenia samospráv z 12 krajín. Vedúcim partnerom projektu je celoeurópska asociácia Energy Cities, ZZMO TUEE CITENERGO je koordinátorom Národnej Platformy na Slovensku. Únia miest Slovenska plní úlohu hlavného národného podporovateľa Dohovoru na základe dohody s Európskou komisiou. Projekt bol zahájený 16. júna 2011 vo Viedni.

Jednou z hlavných úloh projektu je vytvorenie „Národnej platformy signatárov a podporovateľov dohovoru“, tá vznikla 15.11.2011 v Bratislave na 4. celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Mesto, obec – efektívna energia.

Do dnešného dňa k Národnej platforme podpísaním a zaslaním „Memoranda o porozumení“ postupne prihlásilo 30 subjektov, ďalšie prejavili záujem aktívne participovať na tomto výnimočnom mechanizme Diskusného fóra a spoločného rozhodovania.

Národnú platformu primárne tvorí cieľová skupina, t.j. zástupcovia miest a obcí, signatári Dohovoru a riadni členovia CITENERGO – budúci signatári Dohovoru a podporovatelia.

Medzi podporovateľov možno zaradiť jednotlivé ústredné orgány, národné profesné odborné agentúry a inštitúcie, regionálne podporné štruktúry, miestne a regionálne energetické a rozvojové agentúry, finančné inštitúcie, mimovládne organizácie, malé i veľké firmy, profesijné asociácie a výskumné centrá a univerzity so zameraním na program efektívnej energie a obnoviteľných zdrojov.

Program Národnej platformy je v každej zo zúčastnených krajín spravidla dvojdňový, koncipovaný vo forme interaktívnych workshopov.

V prvý deň sa spravidla koná Národný seminár pre miestne samosprávy, v našom prípade pre členov CITENERGO a súčasných a budúcich potenciálnych signatárov Dohovoru s tým, že závery seminára sa prezentujú a diskutujú na druhý deň v rámci spoločného stretnutia Národnej platformy signatárov i podporovateľov Dohovoru.

Druhé stretnutie Národnej platformy sa uskutocnilo 2.3.2012 v Bratislave v priestoroch Zichyho paláca v nadväznosti na zasadnutie predsedníctva a valného zhromaždenia CITENERGO. V predvečer formálneho stretnutia Národnej platformy 1.3.2012 sa diskutovali témy, ako postupovať na miestnej úrovni pri realizácii programu Dohovoru primátorov a starostov. Druhý deň 2.3.2012 sa uskutočnilo v úvode zasadnutie predsedníctva a valného zhromaždenia CITENERGO. V závere valného zhromaždenia sa uskutočnila diskusia – Národný seminár. Na valné zhromaždenie a Národný seminár nadviazalo zasadnutie Národnej platformy, ktorá prijala a rozšírila Výzvu pre slovenské mestá a obce, aby sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy Dohovor primátorov Systematický energetický manažment a opatrenia proti zmene klímy. Na záver prítomní schválili sformovanie Koordinačného výboru Národnej platformy – čo bude úvodná téma nasledujúceho tretieho zasadnutia a poverili vedúceho manažéra, aby oslovil s návrhom na vstup do Národnej platformy – kľúčových hráčov – podporovateľov Dohovoru.

Tretie pracovné stretnutie Národnej platformy sa uskutočnilo v rámci Medzinárodnej konferencie Fórum Carpaticum v dňoch 31.5. až 1.6.2012 v Starej Lesnej. V rámci prvého stretnutia Národnej platformy sa sformoval „Koordinačný výbor Národnej platformy“, v ktorom sú zastúpení predstavitelia zainteresovaných miest a podporovatelia – zástupcovia všetkých subjektov, ktorí sa pripojili k Národnej platforme.

Následne, v rámci celej medzinárodnej siete NET-CoM sa v súlade so štruktúrou projektu vytvorilo spoločné „Diskusné fórum“ (Discussion List), ktoré umožní vzájomný transfer skúseností – pozitívnych príkladov i inovatívnych riešení.

Štvrtá Národná platforma sa uskutočnila počas medzinárodnej konferencie ENEF 2012 v priestoroch hotela Lux v Banskej Bystrici. 16.10.2012 sa konal Národný seminár a na druhý deň 17.10.2012 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie Národnej platformy aj za účasti podporovateľov.

V rámci Národného seminára bola dominantnou témou tvorba „Akčných plánov udržateľného energetického rozvoja (SEAP)“ na úrovni jednotlivých miest, zapojených do Dohovoru primátorov – prvej fázy programu efektívnej energie a adaptačných opatrení na zmenu klímy pred zahájením realizácie. Boli prezentované aj konkrétne príklady z európskych miest a na záver sa sformulovali odporúčania pre koordinačný výbor Národnej platformy.

Závery seminára boli následne prezentované a diskutované 17.10. 2012 v rámci prvého workshopu spoločného stretnutia Národnej platformy.

V rámci druhého workshopu Národnej platformy sa uskutočnil Okrúhly stôl koordinačného výboru Národnej platformy zameraný na prípravu Národného akčného plánu Platformy.

Závery štvrtého zasadnutia Národnej platformy v Banskej Bystrici sa následne prediskutovali v rámci Diskusného fóra a premietli do prípravy akčných plánov signatárov Dohovoru i prípravy Akčného plánu Platformy Národnej platformy Dohovoru s výhľadom do roku 2014.

Účastníci Národného seminára a následne i spoločného pracovného stretnutia Národnej platformy sa oboznámili so Spoločnou výzvou 20 európskych primátorov, signatárov Dohovoru, ktorú publikovali v Bruseli 11.10.2012 v rámci Open Days – Otvorených dní európskych miest a regiónov a prijali k tejto výzve podporné stanovisko.

IV. Národna platforma Dohovoru primatorov, Banska Bystrica, 16.-17.10.2012
Prejsť na začiatok