Znižovanie energetickej náročnosti školských objektov v meste Prešov

Mesto Prešov v ostatných rokoch úspešne využilo podporu z OP KŽP a realizovalo projekty zamerané na znižovanie energetickej náročnosti budov školských objektov.

Dobrým príkladom je kompletná obnova budovy materskej školy  – MŠ Volgogradská 48,  výsledkom ktorej je zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a energetická hospodárnosť na úrovni nízkoenergetickej budovy. 

Merateľné ukazovatele projektu: odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (10,29 t ekviv. CO2), podlahová plocha obnovenej budovy (1184,73 m2), spotreba energie v budove po realizácii (163,48MWh/rok), spotreba energie v budove pred realizáciou(271,02 MWh/rok), zníženie konečnej spotreby energie (107541kWh/rok), zníženie potreby energie (134550 kWh/rok), zníženie produkcie emisií NOx (617 kg/rok), PM10 (3043 kg/rok), SO2 (1,442 kg/rok), zníženie ročnej spotreby primárnej energie (246933 kWh/rok).

Zdroj foto: Mesto Prešov
Znižovanie energetickej náročnosti školských objektov v meste Prešov
Prejsť na začiatok