Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy.

Dňa 20. októbra 2022 v Bratislave v priestoroch hotela Devín sa uskutočnil okrúhly stôl Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť,  MČ Bratislava Karlova Ves a Únia miest Slovenska.

Podujatie bolo určené pre miestne a regionálne samosprávy, ktoré pripravujú Nízko-uhlíkové stratégie, plánujú implementovať klimaticko-energetické plány (KEP / SECAP) na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať plánované klimaticko-energetické opatrenia aj v dobe energetickej krízy.

CITENERGO v spolupráci s českými a nemeckými partnermi v priebehu rokov 2021-2022 úspešne realizovali vzdelávací program „Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy“, ktorého jedným z výstupov bola príprava klimaticko-energetických plánov. Ako príklady boli prezentované Klimaticko-energetické plány Mesta Piešťany a MČ Bratislava–Rusovce. Zároveň boli predstavené úspešné postupy – od strategických dokumentov k ich implementácii na príklade MČ Bratislava Karlova Ves, ako aj možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia z odboru politiky zmeny klímy, experti a odborníci zo samospráv, ktoré počas rr.2021-2022 boli aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment (Bratislava, Prešov, Piešťany, MČ Bratislava Karlova Ves , MČ Bratislava–Rusovce …),  ako aj zástupcovia  vyšších územných celkov Bratislavského a Trnavského kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené Nízko-uhlíkové stratégie a Akčne plány adaptácie na zmenu klímy.

Odporúčania ktoré vzišli  z diskusie: 

  • Podporovať budovanie odborných kapacít samospráv a implementáciu klimaticko-energetického manažmentu v miestnych a regionálnych samosprávach
  • Zabezpečiť stabilnú dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov (Klimaticko-energetické plány/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP) na úrovni samospráv po vzdore českého programu Efekt https://www.mpo-efekt.cz/cz/aktuality/vyzva-c.1-2022-energeticky-management
  • Systematicky zvyšovať rozpočtovú samostatnosť samospráv tak, aby boli schopné realizovať kapitálové investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov EÚ.

Mgr. Natália Šovkopljas
projektová manažérka CITENERGO

koordinátorka Národnej platformy Dohovoru primátorov

Odkazy:

Úvod zasadnutia

I. Prezentácie KEP a perspektívy implementácie

II. časť – Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry

III. Odborne diskusie v rámci Národnej platformy

Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy.
Prejsť na začiatok