Dohovor primátorov pre klímu a energetiku posilni svoju pozíciu vo Európskom výbore regiónov

Dohovor primátorov a starostov, zahájený v roku 2008, predstavuje jedinečné hnutie, ktorému sa podarilo mobilizovať viac ako 10 000 subjektov miestnej a regionálnej samosprávy z viac ako 60 krajín. Dohovor v súčasnosti posilňuje svoju úlohu zosúladením svojich záväzkov v oblasti klímy s ambicióznym cieľom Európskej zelenej dohody – dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Európska komisia, uznávajúc historickú úlohu Výboru Regiónov pri propagácii iniciatívy Dohovoru primátorov, rozhodla o posilnení spolupráce. V tejto súvislosti bola zriadená politická rada Covenant-Europe (Dohovor primátorov-Európa). Táto politická rada diskutuje o novej stratégii Dohovoru, aby sa zabezpečilo jej prispôsobenie potrebám miest, a aby sa podporil dialóg medzi Európskym spoločenstvom signatárov a inštitúciami EÚ. S cieľom zintenzívniť prácu na vnútroštátnej úrovni sa vytvorila špeciálna komora zložená z 27 členov Európskeho výboru regiónov (jeden za každý členský štát) pôsobiacich ako národní veľvyslanci iniciatívy Dohovor primátorov pre klímu a energetiku – Európa (National Ambassadors of the Covenant-Europe Initiative). Tieto Ambasádori budú „spojencami“ medzi národnými vládami a európskymi inštitúciami a budú presadzovať rozšírenie siete signatárov a podporu implementácie cieľov Dohovoru v každom členskom štáte. Ambasádorom za Slovensko bol vymenovaný Juraj Droba (SK/ECR), predseda Bratislavského samosprávneho kraja, za Česku Republiku – Zdeněk Hřib (CZ/The Greens), primátor Prahy.

Bratislavský župan Juraj Droba vo svojom príhovore zdôraznil úlohu regiónov a miest pri dosahovaní klimatických cieľov EÚ: „Zapojenie regiónov a miest je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou zelenou dohodou a Európskym klimatickým paktom. Iba aktívnou a vzájomnou spoluprácou medzi inštitúciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni je možné efektívne vyvíjať a implementovať adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy, ktoré nám umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050“.

21. apríla 2021 sa uskutočnil slávnostný on-line ceremoniál, na ktorom predstavila politická rada Dohovoru novú víziu pre mestá a regióny do roku 2050: urýchliť dekarbonizáciu svojich území, posliniť ich odolnosť voči dopadom zmeny klímy a umožniť svojim občanom prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

Európska komisia prostredníctvom Kancelárie Dohovoru v Bruseli bude poskytovať technickú podporu a usmernenia k finančným nástrojom pre mestá a regióny, ktoré sú pripravené obnoviť svoje záväzky a vypracovať akčné plány pre udržateľnú energiu a klímu (SECAPs).


Natalia Šovkopljas, koordinátorka Národnej Platformy Dohovoru

Dohovor primátorov pre klímu a energetiku posilni svoju pozíciu vo Európskom výbore regiónov
Prejsť na začiatok