Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy

Cieľom prieskumu, ktorý sa uskutočnil v júli-septembri r. 2020 v členských krajinách EÚ, ako aj v krajinách zapojených do Programu CoM East, bolo zistiť názory miestnych a regionálnych samospráv na budúcnosť tejto iniciatívy v súvislosti s dôsledkami pandémie COVID-19, ako aj pripravovaného plánu obnovy EÚ a nového Programovacieho obdobia 2021-2027.

Dotazník bol vypracovaný expertným tímom kancelárie Dohovoru primátorov v Bruseli v spolupráci s národnými koordinátormi Dohovoru. V rámci siete CITENERGO bol distribuovaný e-mailom všetkým členským mestám, členom a účastníkom Národnej Platformy Dohovoru. Zároveň bol  zverejnený na webe CITENERGO.

CITENERGO on-line prieskumu sa zúčastnilo 15 respondentov, medzi nimi:

5 miest – signatárov Dohovoru,

3 kraje (VUC) – regionálni koordinátori Dohovoru,

4 samosprávy, ktoré doteraz nepristúpili k Dohovoru,

3 ďalšie subjekty, spolupracujúce na cieľoch Dohovoru.

Nižšie uvádzame sumarizáciu zistení, ktoré vyplynuli z uvedeného prieskumu. Sumarizácia zistení a súhrn odpovedí respondentov boli zaslané kancelárii Dohovoru primátorov v Bruseli za účelom spracovania záverečnej analýzy, ako aj vypracovania odporúčaní pre podporu Dohovoru zo strany Európskej komisie.

Záverečne zistenia:

Záverečne zistenia, vyplývajúce z odpovedí zástupcov slovenských samospráv, umožňujú konštatovať, že iniciatíva Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku na Slovensku ma budúcnosť, obzvlášť keď sa sústredí na nové výzvy, ktorým čelia mestá v súvislosti so zmenou klímy.

Väčšina respondentov (13) súhlasila s návrhom, aby sa klimatická neutralita stala dlhodobým cieľom miest, obcí a regiónov zapojených do Európskeho dohovoru primátorov a starostov.

Taktiež väčšina respondentov (13) uviedla, že tento zvýšený cieľ EÚ – klimatická neutralita do roku 2030 – by bol reálne dosiahnuteľný v ich meste (obci/regióne) len s ďalšou (technickou a/alebo finančnou) podporou zvonku.

Viacerí respondenti (8) považujú za správne, aby sa od signatárov Európskeho dohovoru primátorov a starostov požadoval sprísnený adaptačný záväzok.

Začlenenie pojmu „stav klimatickej núdze“ do textu Dohovoru by odsúhlasilo 7 respondentov a to zdôraznením naliehavosti riešiť zmenu klímy v časti textu tohto dohovoru, obsahujúcej záväzky signatárov.

Väčšina respondentov (10) súhlasila s tým, aby sa spravodlivý prechod pre všetkých[1]uznal za prierezovú základnú zásadu, ktorou by sa riadili všetky činnosti vykonávané mestami, obcami alebo regiónmi v rámci Európskeho dohovoru primátorov.

Väčšina respondentov (12) uviedla, že ich mesto (obec/región) už vykonáva opatrenia na zníženie emisií v oblastiach nesúvisiacich s energiou (napr. spracovanie odpadov a vodohospodárstvo, čisté ovzdušie, mestská zeleň atď.) a tiež väčšina respondentov (13) by podporila myšlienku rozšíriť pôsobnosť Európskeho dohovoru aj na ďalšie oblasti nesúvisiace s energiou.

Je vhodné podčiarknuť, že väčšina respondentov (12) poznamenala, že v národných politikách a plánoch (napr. v národnom energetickom a klimatickom pláne) sa miestnym opatreniam dostáva primerané uznanie.

Na druhej strane je tiež potešujúce, že väčšina respondentov (9) uviedla, že sa zapája do viacúrovňového dialógu s vládou a inými subjektmi, zameraného na tvorbu národných energetických a klimatických politík(napr. prostredníctvom národnej alebo regionálnej diskusie zainteresovaných strán za okrúhlym stolom).

Väčšiu spoluprácu medzi signatárskymi mestami a vládou by privítali všetci respondenti, pričom 7 z nich prostredníctvom zorganizovania platformy alebo fóra, do ktorého budú zapojení zástupcovia miestnych samospráv aj centrálnej vlády, ďalších 8 respondentov by privítalo väčšie prepojenie medzi klimaticky relevantným plánovaním a vykazovaním na rôznych úrovniach riadenia (napr. miestne akčné plány v oblasti energetiky a klímy a národné energetické a klimatické plány).

Na zaver môžeme konštatovať, že uvedene zistenia tiež nepriamo potvrdili záujem zo strany samospráv podporovať fóra ako Národná platforma Dohovoru, nakoľko ponúkajú priestor na diskusiu zástupcov samospráv a vlády pri hľadaní synergií v riešení klimaticko-energetických cieľov na miestnej a národnej úrovni.  

Ďakujeme všetkým respondentom za účasť na prieskume! Zároveň si dovolíme vyjadriť presvedčenie že európsky Dohovor primátorov dokáže aj naďalej podporovať miestnu a regionálnu samosprávu v ich snahách prekonať súčasnú ekonomickú krízu a naplánovať vlastné hospodárske oživenie spojene s víziou prechodu na čistú energiu a klimatickú neutralitu.

Z poverenia kancelárie Dohovoru primátorov a starostov v Bruseli

Natalia Šovkopljas

Koordinátorka Národnej Platformy Dohovoru

ZZMO CITENERGO


[1] Koncepcia spravodlivého prechodu vznikla nedávno ako základná zásada stimulácie energetickej transformácie a opatrení v oblasti klímy vykonávaných spravodlivým spôsobom. Považuje sa za kľúčový rozmer európskej zelenej dohody na posudzovanie potenciálneho vplyvu zmeny klímy na najzraniteľnejšie komunity a odvetvia a na prijímanie opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby sa na ceste ku klimatickej neutrálnosti „na nikoho nezabudlo“. Táto zásada je už do určitej miery zapracovaná do Európskeho dohovoru primátorov a starostov, keďže signatári sa už teraz zaväzujú poskytovať všetkým občanom prístup k udržateľnej, cenovo dostupnej a bezpečnej energii a zároveň zmierňovať energetickú chudobu.

Zistenia z prieskumu o budúcnosti Dohovoru primátorov, uskutočneného v prostredí slovenských samospráv – signatárov Dohovoru a členov Národnej platformy
Prejsť na začiatok